Posts in Aanloopstraten

AANLOOPSTRATEN

 

Van leegloop naar gerichte aanloop

Dat het Vlaamse winkelland in fase van continu veranderen zit, lezen we dagelijks in de media. De verdere opmars van e-commerce, nood tot aanpassing van huurwetgeving als antwoord op flexibiliteit, stijgende vraag naar blurring, of van monofunctionele naar multifunctionele invulling van een pand, opnieuw teruggrijpen naar kleinschalige ondernemersinitiatieven… het zijn maar een paar trends die het winkelland veranderen. Oprukkende winkelleegstand is niet van de ene op de andere ontstaan, maar is mede te verklaren door bovenstaande fundamentele wijzigingen. De bewustwording is er dat niet alle leegstaande winkelpanden hun winkelfunctie zullen kunnen behouden. Aan ondernemers, vastgoedeigenaren en steden en gemeenten is afgelopen jaren dikwijls een warme oproep geweest om hierop te anticiperen. 

Interventies van gemeenten hebben niet het gewenste effect 

Interventies van gemeenten blijken echter niet het gewenste effect te hebben of kennen enkel een oplossing op korte termijn, zoals het tijdelijk oplossen van leegstand door korte pop-up initiatieven. Bestaande regelgeving vormt daarbij soms een belemmering. Oplossingen – al dan niet op initiatief van ondernemers of vastgoedeigenaren – stroken niet altijd met bestemmingsplannen of de heersende huurwetgeving. Het creëren van beleving middels nieuwe concepten, maar bijvoorbeeld ook herbestemming van vastgoed lijken zo vroegtijdig te stranden.

Ondernemers hebben niet altijd de kennis of noodzaak zich aan te passen aan de nieuwe consumentenwensen

Veel ondernemers bevinden zich aan het eind van hun werkzame carrière en gezien het feit dat ze in veel gevallen naast gebruiker ook eigenaar zijn heeft dit een direct gevolg voor de leegstand. Na het stoppen van hun onderneming is er geen directe (financiële) urgentie om zich actief in te zetten voor het vinden en vastleggen van een nieuwe huurder, eventueel tot huurverlaging te komen om de kansen hiervoor te bespoedigen of in het uiterste geval over te gaan tot herbestemming.  

Juist om de kansen te pakken die de dynamiek van aanloopstraten met zich mee brengt is het van belang om in te spelen op deze dynamisering door urgentie te creëren en ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven middels optimaal flexibel beleid. Dat betekent dus ook niet dat interventies altijd noodzakelijk zijn. Laat het gaan waar het kan als nieuw adagium.


Vanuit de vraag naar dynamisering en urgentie geven onderstaande artikels een denkkader.

begrippen

De begrippen

impact & kansen

De impact & kansen van leegstand